Baumfällaktion, Februar 2011

nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-005_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-003_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-001_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-039_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-040_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-038_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-035_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-032_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-030_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-029_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-024_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-023_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-027_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-025_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-022_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-020_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-021_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-019_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-018_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-017_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-016_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-008_lbb
nvv-baumfaellaktion-2.februar-2011-006_lbb